Privatumo politika

Socialinio verslo iniciatyvos Atrask.eu

Duomenų privatumo politika

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centras Navininkai organizuojamos socialinio verslo iniciatyvos Atrask.eu (toliau – Atrask.eu) teikiamomis paslaugomis.

Atrask.eu gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Privatumas ir asmens duomenys

 1. Atrask.eu vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

1.1 asmens duomenys renkami, tvarkomi, saugomi tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.

1.2 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.3. Asmens duomenys renkami sąžiningai.

1.4 Renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo kriterijų, nereikalaujant ir Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.

1.5 Kaupiami tik tie asmens duomenys, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, ir tik tokia forma ir apimtimi, kuri reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

1.6 Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys organizacijos darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Atrask.eu pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.

1.7 Asmens duomenys, siekiant kad jie būtų išsamūs, gali būti tikslinami, atnaujinami.

1.8 Duomenų subjekto informacija laikoma konfidencialia ir gali būti atskleidžiama trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka arba jei tai atlikti organizaciją įpareigoja pats Duomenų subjektas.

1.9 Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

 1. Organizacija Taisyklėse nustatytais tikslais tvarko šiuos Asmens duomenis: Duomenų subjekto Vardas; Pavardė; Elektroninio pašto adresas; Telefono numeris; Informacija apie užsakymo paslaugą, paslaugos laikotarpį, kainą, datą, apmokėjimą. Taip pat saugomi saugomi Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma Organizacijos internetiniame puslapyje.

 

 1. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdais naudojant Organizacijoje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.
 1. Atrask.eu gali statistikos ir rinkodaros tikslais naudoti Duomenų subjekto pateikiamus duomenis. Asmens duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 1. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai teikti.

Asmens duomenų saugumas

 1. Atrask.eu įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 1. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centro Navininkai, organizuojančios socialinio verslo iniciatyvą Atrask.eu vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
 1. Tvarkyti asmens duomenis turi teisę tik organizacijos Darbuotojai, kurie buvo tinkamai apmokyti ir informuoti. Kiekvienas Darbuotojas, kuris paskirtas tvarkyti asmens duomenis, privalo:

8.1. griežtai laikytis Taisyklių ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų nuostatų;

8.2. saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas;

8.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis asmenims, kurie nėra įgalioti tvarkyti asmens duomenis ir kuriems nėra suteikta teisė gauti asmens duomenis Taisyklėse ar įstatymuose nustatyta tvarka;

8.4. saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Atrask.eu dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;

8.5. nedelsiant pranešti organizacijos vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

 1. Asmens duomenys Atrask.eu aktyviojoje duomenų bazėje saugomi 3 (tris) metus skaičiuojant nuo paskutinio aktyvaus veiksmo atlikimo Duomenų subjekto paskyroje Internetinėje svetainėje momento. Pasibaigus duomenų saugojimo aktyviojoje duomenų bazėje terminui, Duomenų subjekto asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų subjekto teisės

 1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:

10.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų, esančių Atrask.eu, tvarkymą;

10.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis bei gauti informaciją apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

10.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Duomenų subjektui susipažinus su savo asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

10.4. bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

10.5. nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Duomenų subjektas įgyja teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

 1. Jeigu Duomenų subjektui kelia susirūpinimą Atrask.eu veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Atrask.eu bet kuriuo jam patogiu būdu: el. paštu info@lduk.lt, telefonu +370 655 41414, paprastu ar registruotu paštu (Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras Navininkai, Technikumo g. 1, Aukštadvaris 21253).
 1. Nepavykus išspręsti klausimo su Atrask.eu, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. +37052712804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 1. Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą raštu (elektroniniu laišku, paprasta ar registruota siunta), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (elektroniniu laišku ar registruota siunta) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
 1. Duomenų subjektui pateikusi Atrask.eu rašytinį prašymą raštu (elektroniniu laišku, paprasta ar registruota siunta), jei galima identifikuoti Duomenų subjektą, Atrask.eu nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis arba visiškai sunaikina visus turimus Asmens duomenis ir apie tai praneša Duomenų subjektui.

Slapukų politika

 1. Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą mūsų internetiniame tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.
 1. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų internetiniame tinklalapyje naudojamus slapukus galite susipažinti su mūsų slapukų politika, paspaudę šią nuorodą:

Atrask.eu interneto tinklalapio www.atrask.eu slapukų politika.

Duomenų nepateikimo pasekmės

 1. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas Atrask.eu paslaugai įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, gali nepavykti įgyvendinti numatytas Atrask.eu paslaugas. Taip pat nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

Galiojimas ir pakeitimai

 1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 19 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.atrask.eu. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Prenumeruoti mūsų naujienlaiškį

Privatumo politika

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

© 2022 Atrask.eu
Add to cart